Antonín CMOL

profesionální výrobce žebříků

NÁVOD PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ DŘEVĚNÝCH PŘÍČLOVÝCH ŽEBŘÍKŮ

 

PŘEVZETÍ ŽEBŘÍKU


 V případě zjištění jakékoli vady při přebírání žebříku nebo pochybnosti o tom, zda je zboží kompletní, je nutné neprodleně informovat prodejce, žebřík nepřebírat, případně skutečnost řádně zaprotokolovat.


ZÁKLADNÍ POVINNOSTI UŽIVATELE


 Povinností každého uživatele žebříku je se před jeho prvním použitím dokonale seznámit s bezpečnostními předpisy a především je následně dodržovat.


NÁVODY K POUŽÍVÁNÍ

1) VŠEOBECNĚ:

Základní návod musí být dodán s každým žebříkem, ke kterému se vztahuje. Návody musí být zpracovány formou textu, který lze doplnit schematickými nákresy nebo grafickými vyobrazeními.

 

2) PŘÍČINY NEHOD

a) nesprávné umístění žebříku

b) podklouznutí žebříku

c) stav žebříku

d) sestupování ze žebříku

e) terénní podmínky

f) povětrnostní podmínky

g) kolize se žebříkem

h) nevhodný výběr žebříku

i) přenášení, sestavování, demontování, vynášení předmětů po žebříku

j) nevhodná obuv

k) znečištěné příčle

l) nezodpovědné chování uživatele

m) závada na konstrukci žebříku

n) nebezpečí elektrického původu

 

3) PŘED POUŽITÍM:

a) Ujistit se, že jste v uspokojivé fyzické i psychické kondici, abyste mohli žebřík použít. Použití žebříku při určitých zdravotních stavech nebo medikaci, při nemírném požívání alkoholu nebo drog může být nebezpečné, a důrazně se nedoporučuje.

b) Při přepravování žebříků na střešních nosičích nebo v dodávkovém vozidle zajistěte jejich vhodné umístění, aby se zabránilo poškození nebo uvolnění žebříku.
c)Po dodání žebříku a před jeho prvním použití zkontrolujte daný stav a funkčnost všech dílů.
d) na začátku pracovního dne, kdy se má žebřík používat, proveďte vizuální prohlídku žebříku, zda není poškozen a zda je jeho použití bezpečné.
e)V případě profesionálních uživatelů se požaduje pravidelná kontrola.
f) Zjistěte, zda je žebřík vhodný pro danou činnost.
g) Nepoužívejte poškozený žebřík.
h) Odstraňte ze žebříku jakékoli znečištění, např. mokrou barvu, bláto, olej nebo sníh.
i) Před použitím žebříku na pracovišti se má provést posouzení rizik s ohledem na legislativu země používání.
j) Při kontrole žebříku je nutno dbát na to, zda na žebříku nejsou opticky viditelné vady (např. trhlina v materiálu, deformace apod.), zda jsou spoje mezi příčlemi a bočnicemi neporušené, a zda všechny šrouby, nýty a spojovací prvky řádně plní svoji funkci. Kontrolu doporučujeme dělat před každým použitím žebříku.

 

4) UMÍSTĚNÍ A POSTAVENÍ ŽEBŘÍKU:

a) Žebřík se musí postavit na vhodném místě, např. ve vhodném úhlu v případě opěrných žebříků (úhel sklonu přibližně 1:4), s příčlemi nebo stupadly v dané rovině; dvojitý žebřík v úplném rozevření. (obr. 11 a 14)

b) Uzavíratelné zařízení, pokud je použito, musí být před použitím zcela zajištěno.
c) Žebřík musí být na rovném, vodorovném a nepohyblivém podkladu.
d) Opěrný žebřík se má opírat o plochý, nedrolivý povrch a před použitím má být zajištěn, např. přivázán nebo se mají použít vhodné stabilizující prvky.
e) Žebřík se nesmí nikdy přemisťovat shora.
f) Při postavení žebříku vezměte v úvahu riziko kolize žebříku, např. s chodci, vozidly nebo dveřmi. V pracovním prostoru, je-li to možné, zajistěte dveře (nikoli však nouzové východy) a okna.
g) Zjistěte jakákoli elektrická rizika v pracovním prostoru, např. vedení nad hlavou nebo jiné nechráněné elektrické zařízení.
h) Žebřík musí stát na svých patkách, nikoli na příčlích nebo stupadlech.
ch) Žebříky nemohou být postaveny na kluzkých površích (např. na ledě, lesklých površích nebo značně znečistěných pevných površích), pokud nejsou přijatá dodatečná účinná opatření bránící sklouznutí žebříku nebo není zajištěno dostatečné očištění znečištěného povrchu.

 

5) POUŽÍVÁNÍ ŽEBŘÍKU:

a) Nepřekračujte maximální celkové zatížení daného typu žebříku.

b) Nevyklánějte se; uživatel má během činnost udržovat střed svého těla (břicho) mezi bočnicemi a obě nohy na stejném stupadle.
c) Neukročujte se z žebříku na vyšší úroveň bez dodatečného zajištění, např. Přivázání nebo použití vhodného stabilizujícího prvku.
d) Nepoužívejte dvojité žebříky pro přístup na další úroveň (do vyššího patra).
f)Nestůjte na horních 2 stupadlech/příčlích žebříku.
g) Doporučené maximální zatížení pro jeden závěsný háček je 10 kg. Doporučujeme používat oba závěsné háčky současně s rovnoměrným rozloženým zatížením mezi oba háčky.
h) Žebříky se mají používat pouze pro lehké a krátkodobé práce.
i) Pro nevyhnutelné elektrické práce pod napětím používejte nevodivé žebříky.
j) Nepoužívejte žebřík ve venkovním prostředí při nepříznivých povětrnostních podmínkách, např. při silném větru.
k) Učiňte bezpečnostní opatření, aby si děti nehrály na žebříku.
l) V pracovním prostoru, je-li to možné, zajistěte dveře (nikoli však nouzové východy) a okna.
m) Při vystupování a sestupování buďte vždy obráceni tváří k žebříku.
n) Při výstupu a sestupu se vždy pevně držte žebříku.
o) Nepoužívejte žebřík jako most.
p) Používejte vhodnou obuv.
q) Vyhýbejte se nadměrným bočním zátěžím, např. vrtání do cihel a betonu.
r) Nezdržujte se dlouho na žebříku bez pravidelných přestávek (únava je riziko).
s) Opěrné žebříky pro přístup do vyšší úrovně mají přesahovat místo dotyku nejméně o 1 m. (obr. 6)
t) Zátěž nesená při použití žebříku má být lehká a snadno manipulovatelná.
v) Při práci prováděné ze žebříku, učiňte dodatečné bezpečnostní opatření.
w) Žebříky jsou určeny pouze pro jednu osobu.
x) Z žebříků smějí být prováděny pouze časově nenáročné práce ve vzdálenosti běžného dosahu od žebříku – jako např. jednoduché montážní nebo instalační práce a opravy nátěrů. Tyto práce smějí provádět pouze poučené a tělesně zdatné osoby.
y) Při práci se žebříkem na frekventovaném místě je vždy třeba tuto skutečnost zřetelně označit.

z) Pokud používáte patky, je nutno je před prvním použitím k žebříku přišroubovat. Pokud na žebříku chybí jedna patka nebo jsou patky vysunuté, je nutno toto napravit.

 

6) OPRAVA, ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ:

Opravy a údržbu musí provádět pouze odborně způsobilá osoba. Žebříky se musí skladovat tak aby jejich uložení nezpůsobilo žádné nebezpečí a tak aby okolní podmínky neměli vliv na funkčnost a vlastnosti žebříku.

 
7) LIDKVIDACE VÝROBKU:

Po uplynutí životnosti žebříku nebo v případě nutnosti opravy, která se jeví jako značně neekonomická, se likvidují jednotlivé části žebříku po celkové demontáži s ohledem na dodržení požadavků na ochranu životního prostředí.

 
8) UMÍSTĚNÍ NÁVODŮ NA POUŽITÍ:

Žebříky jsou na bočnicích opatřeny nálepkami s piktogramy, které znázorňují, jak je nutno žebříky používat nebo naopak, jaké použití je nepřípustné. Je bezpodmínečně nutné používat žebřík pouze způsobem určeným výrobcem a na základě platných bezpečnostních předpisů (viz Nařízení vlády 632/2005 a ČSN EN 131-3:2007 ).

Ke každému žebříku je dodán návod k používání (tento je k nahlédnutí i na webové adrese výrobce. Je nutno jej prostudovat před každým použitím žebříku.

Návod na používání žebříku je zpracován dle příslušné normy EN 131-3:2007.


Žebříky certifikoval Strojírenský zkušební ústav Brno (certifikát k nahlédnutí u vašeho prodejce).
 

CMOL – žebříky tel., fax: 518 338 113
Úprkova 701 e-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
696 62 Strážnice web: www.drevozebrik.cz


Návod ke stažení a tisku ve formátu PDF

 


vysvětlivky piktogramů na žebřících - B - velký štítek - 170 x 50 mm

 

odkaz na www stránky výrobce
- technické ůdaje o žebřících 
vizuální kontrola před použitím žebříku
na žebříku smí pracovat vždy pouze jedna osoba maximální zatížení
nepracovat na žebříku zády k tomuto žebříku  stát nejvýše na příčli která je alespoň 1 metr pod nevyšším koncem žebříku - 3. příčka
neopírat žebřík nebezpečně blízko ke konci opěrné zdi dbát na bezpečné roztažení dřevěných štaflí
nepřecházet z žebříku na nebezpečně vzdálená místa stavět žebřík pouze na rovné a pevné základně
stát nejvýše na příčli která je alespoň 1 metr pod nevyšším koncem žebříku - 3. příčka nenaklánět se nebezpečně z žebříku
stavět žebřík pouze na rovné a pevné základně správný úhel pro postavení žebříku